Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 543

Het Slaatsbeltuur hadt niets meer te doen, dan, van tijd tot tijd, de Maatfchappijen te onderfchraagen, wanneer zij den Lande aanmerkelijke diensten deeden. De fchatten , welke de Maatfchappij in den fchoot des Vaderlands uitftortte , en de vermeerdering van 's Lands inkomsten, vergoedden zulks niet alleen, maar ook veel leevens en beweegings in alle Handweiken en den algemeenen Handel waren'er de gevolgen van.

Wat de Oost - Indifche Maatfchappij betreft , bijzondere Kooplieden mogten den Indifchen Handel zuiniger, doch zij zouden dien, buiten tegenfpraak, zo zeker niet hebben kunnen drijven. Hoe zouden zij, door m*gt van Geld en Volk , hun aanzien bij de Indifche Vorften doen gelden? Hoe hunnen Koophandel, tegen een nijdigen Europifchen Land aart, door het bouwen van Sterkten , en het houder van zwaare Bezettingen in dezelven, kunnen verzekeren ? En binnen hoe korten tijd zouden zij, dee zen dervende , den Handel op de Indien geftremc zien, of geheel misfen ? Een magtig zamengevoegc Lichaam alleen is in Baat, om zo groote zaaken uit tevoeren. De verbaazende uitdeelingen , door di Oost ■ Indifche Maatfchappij gedaan, geeven ons eei zeer flauw , en, egter, een verbaazend, denkbeelt van haaren opgehoopten Rijkdom, 't Vaderlani heeft meermaalen aan deeze Maatfchappij een fier ken Beun gevonden , en , bij 't vernieuwen van he Octrooi, 't geen naa zeker verloopene jaaren gefchie den moet, de aanzienijkfte Geldfommen tengefchen Q4 k

MAURITJi

C e

Sluiten