Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

544 GESCHIEDENIS

Maü.uts.

cienst.

ke ontvangen. In veele andere op^igten wordt den 's Lands wel vaar J door dteze Mr.etichappij bevorderd; een goed ceel der jaarlijkfche uitgaaven , tot de uitrastir.g van omtrent veertig Schcepen gefchikr, Yerfpreidt zicjq onder Kooplieden, Winkeliers en Ambsgtsvolk , terwijl veele der overgevoerde Waar en, hier verkogt, onmiddeiijk d>.n Kooper rijke winst uit andere Lat!Jen toebrengen, en veele anderen , binmn 's Lands blijvende, den bloei der Handwerken Levendig honden. Alle deeze zaaken vallen onder geene berekening , en nog veel ffiirder kunnen wij oprnaaken, wat 'er hangt r.au den grooten omflag ia bidïè. Wat al Eilanden en Zeekusten bezet, wat al Sterkten gebouwd, hoe veele Koningen cijnsbaargemaa',;t , of tot vrede en vriendfchap bewoogen 1 Welï een vermogen , weik een beleid, welk eene Staatkunde, om boven andere Europeaanen, die ons ■eduurig ondermijnen , den voorrang, tot in Jspan :q China, te bewaaren ! De Maatfchappij heeft op Batavia pene bijkans Koninglijke Hofhouding, en >ez;t in de Oost - Indien Landftreeken, welker uit' rejttrektheid , wanneer men alles zamenneemt, die ier Periénigde Nederlanden verre te boven gaat.

In de la;itfte Tijdperken, op dit Tafereel vertoond, ïebbeu wij, door de verbintenis, welke de Kerk met 'en Staat hadt in de gereezene Onlusten, meer van le gef e'.tenisfe des Godsdiensts hier ten Lande moeen fjreeken, dan eene Wereldlijke Geschiedenis anlerzins vord.rt. Wie* zich de voorvallen herinnert, :n tot een punt zameubrer.gt, zal zeker moeten beken-

Sluiten