Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDS N. 545

kennen , dat deeze geest van Verdraagzaamheid, voorheen hier heerfchende, tot welvaardvan den Lande, vcrrireeven fcbeen. De Roomfchen vonden zich gedrukt door hrenge Plakaaten, de Priesters werden tot de gevangenis en geldboeten verweezen ; en wat de Remonftranten wedervoer , toen ze het ondeifpit moeiten delven, hebben wij ten overdoe.".e vermeld.

Intusfcben kunnen wij niet nalaaten, met een kort woord aantehippen, dat de Verdraagzaamheid , ten deezen tijde, fcbuilplaats vondt in de Nederlanden, vaar zij verbannen fcheen. Toen de gefchillen en o.ilusten, door het Arminiaansch Leerftelzel in Holland verwekt, in den jaare MDCXIX, ten hooghen toppunte waren opgeklommen, onthondt 'er dat Godsdienstig Genootfchap, welker Leden, twecmaalen 's jaars, in het Dorp Rhijnsburg, niet verre van Leyden, bijéén vergaderen, 't Zelve werd opgerigt door drie Broeders , Jan, Adriaan en Gijsbregt van d.'K Kodde , die hunne dagen in het afgezonderd hil Landleeven doorbragten; doch, bij hunne Taalkennis en geoefendheid in de Heilige Schriften, uithaken in Godsvrugt, en zich alzins groote vijanden betoonden van de gefchillen in den Godsdienst. Zij hadden tot hunnen Medehander Antony Corniv lisz. , een Man van goede inzigten ; doch min ge fchikt dan het drietal Broeders, om aan dit Genootfchap eenig gewigt cf aanzien bijtezetten. De Al ftammelingen en Naavolgers deezer Lieden kreegei den naam van Coilegianten , dewijl zij hunne Gods dienstige Zamenkomsten Collegien noemden. Allen . Q 5 <ü

Mauritj»

De

Rhijnsburgers,of Coilegianten.

1

Sluiten