Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 54p

Bohemen , na Holland gevlugt, zogt de verdrietige gedagten zijns rampfpoeds re verzetten door 't jagtvermaak. Op zekeren tijd , een Haas nazettende door een pas bezaaid Land, kwam de Landman, vergezeld van zijnen Knegt, ieder met een hooivork in de hand , tot voor den Koning , cn, zonder dien Vorst te groeten , voerde hij hem te gemoete: Koning van Bohemen, Koning van Bohemen ! waarom komt gij mijne even gezaaide Knollen bederven? De Koning durfde het niet wagen voorttegaan , en verontfchuldigde zich, de fchuld geevende aan zijne Honden, die, een Haas vervolgende , hem , tegen zijne meening , op den Akker gebragt hadden (*). In het leeven van Turenne vinden wij een trek, gefchikt , om de Zeden van dien tijd aftefehetzen. Men weet, dat deeze groote Veldheer de Kunst des Ooriogs leerde bij Maurits en Fredeiuk Hendkik. Hij verfcheen op de openbaare Wandelplaats in 's Gravenkaage , eenvoudig in 't zwart gekleed. Jonge Franfche Heeren, met gouden beiegzels en Brikken opgecierct, vervoegden zich bij hem. Het Volk omringde deeze fraai uitgedoschten , en noodzaakte hen, door uitjouwingen , met fchaamte zich wegtemaaken. Turenne alleen bleef onbefchimpt : en hadt dit niet aan zijne hooge geboorte, maar aan zijne eenvoudige kleeding te danken.

Burgetlijke Onlusten, de aangelegene fhikken van Godsdienst en Vrijheid betreffende, doen geen nadeel

aan

(*) Auziehy, Art. Mauiice.

Mal-xiti.

Geleerdheid.

Sluiten