Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55^

GESCHIEDENIS

Maurits.

Hoogefchool te G>»ningrn cp-

geri^i.

aan den voortgang der Weetenfchappen en Letteren. De drift, om aantcvallen, de noodzaakhjkheid, om te verdeedigen, de Ifrijdigheid der Partijen fcherpen het vernuft, en breiden den kring der werkzaamheid van 't verhand uit. Het opdelven der beginzelen, die ten fteun kunnen dienen der verfchiller.de Stelzels, baanen den weg tot gewigtige ontdekkingen en groote waarheden. De Remon/ïr anten deeden zich kennen door eene menigte Schrihen , met veel geleerdheids en oordeels gefchreeven ; doch veelal zeer wijdloopig en langdraadig. Zegenpraalden de Contra'Reir.onfiranten door 't Gezag , hunne Partij won het verre in Welfpreekendheid. 'tSchijnt vrij alge neen doortcgaau , dat verdrukte Godsdienstige Genootfchappen zich met ce pen altoos beter weeten te verdeedigen , dan hunne Tegenhanders : 't zij zulks daar aan toegefchreeven moet worden , dat zij, die door Gezag de bovenhand hebben, zich min bekreunen , om , door geregelde opftellen , hunne zaak te ouderfchraagen ; 't zij dat de Verdrukten, geen ander dan dit laathe middel bezittende , zich van 't zelve ten meesten voordeele bedienen ; 't zij dat het medelijden, den Menfchen natuutlijk eigen, hier medewerkt , om deel te neemen in de belangeu der zwakken cn vervolgden.

Eene derde Hoogefchool werd , in den jaare MDCX IV, in deeze Gewesten, te Groningen opgerigt, onder het Stadhouderfchap van Willem Lodewijk van Nassau , metbekwaameHoog.

leeraa-

Sluiten