Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits

55a GESCHIEDENIS

van goeden Smaa'c getekend zijn , en in cieraad van weizeggen uitmuntten (*), terwijl die in 't Neder, duifsch uitkwamen, bijkans alie deeze eigenfchappen derfden. Oai hier van overtuigd te worden, hebbe men de Latijnfche Schriften van de Groot, Cun.-eus, Heiivsius, Barl/eus, en d e der voornaam» he Schrijveren , in Nedtrduitsch ondicht, met eikander te vergelijken. Etn D. R. Kamphuizsn, die zich in dichtmaat zo kort, fchoon en fteikklemmend

wist

(*) Zommigen zijn met de Buitenlanders zo zeer ingenomen , dat zij Vinding , Qoriprobglijkheid enz. alleen hun toekennen, en den Vaderland, ren betwisten ; dan hoe zeer ten onregte , toont de keurige Schrijver der Proeve van dichtkundige Letteroefeningen over tien Smaak en de Po'ézij , die , onder anderen , deeze gepaste aanmerking bijbrengt: „ Als men Batieux, Hume enz. alleen leest, „ zal men zeggen, deezen zijn voortreffelijke Schrijvers, „ origiiieele Vernuften, en wij hebben niets, dat wij 'er

tegen zetten. Doch, als meu eerst de moeite beeft gc„ lieven te neemen , om de Werken van Junius en Ger. ,, Vosstus te leezen, dan zal men beginnen te merken, dac „ die opgenoemde Schrijvers in hunne agting verminderen, „ daar zij zeer veel uit deeze Werken, in or.s.Ncderland ge,, fchreeven, geuomen hebben: terwijl zij Mannen , aan ,, welken z;j zo veel verfchüidlgd zijn, niet aannaaien." Zie ook de Verhandeling oyer't Heldendicht, van den Heer llmjNvis Fut 11 , in de Pt ijsverhandelingen van het Taal* en Dichtlievend Genottfchap, Kunst word door Ai beid ver. krecgen, 7. Deel, lol.

Sluiten