Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*=

GESCHIEDENIS

Hanfahb

Kerke, 't welk prealt me: de Grafnaald des Prinfen van Oranje , vercierd werd met een kostbaar en fchoon uitgevoerd Gedenkteken deezes Vader'anders. Van 't zelve een eenigdns breeder verflag te geeven , zal bier voegen , dewijl dit ftuk zo nieuw en nog weinig anders, d3n in loopende Nituwsmaaren, befchreeven is. Het werd , op last en ten koste van de Groots neg in weezen zijede Familie , vervaardigd, en ter rechterzijde der Vorstlijke Graftombe geplaatst. He: behsa: ui: eene Antique Aric'ectfeur van Arduinfteen, bij uitfiek fraai gep -lijst , in zich bt:L":^;:je ee: e kik'. :nie Ni-fe .:' tic :e , waar in eene Pyratnide of Naald van zwart Marmer , met eene Sluijer van wit Marmer omgeeven. Voor deeze Naald haat, op een verheeven Voetftuk , in 't midden , eene Urne of Lijkbusfe , met een Krans van C\-preslebladen omvlogten ; ter recterzijde eene Genie of Kinderbeeldje , hebbende eene omgekeerde l.:,c.-'-i::::; ï.in de f.'nker- . cn het Wapen van Huig de Groot in de rechterhand; ter flinkerzijie 's Mans Beeldtenis in een Medaillon , met een Lauwerkrans gekroond, en rustende op zijn alom beroemd Werk de j'ure Bt'.li ac Pacis , terwijl zijne overige Schriften , waar onder bijzonder zijn uitmuntend Bewijs van den wadren Godsdienst in het , oog valt, daar rerecs liggen. Het geheele Werk, ' boven aan het Frontefpice , en doorgaande , met eenige verdere Cieraaden , weinig in ge:al , om het eenvoudig fchoon door overmaat van Bijwerk niet te onduisteren, voorzien , haat op een Bordes , drie

tre.

Sluiten