Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. $63

is, en in elk deezer takken zo zeer heeft uitgemunt, als of hij zich op één derzelven alleen hadt toegelegd. In de afgetrokkene Weetenfchappen , als de Wiskunde, was hij geen vreemdeling: h'j wist alles, wat hij geleezen hadt, en het uitmuntend te pasfe te brengen: weinig Boeken van aangelegenheid ontglipten zijner kennisneeming. Met deeze verbazende Geleerdheid , gepaard met een kloek Vernuft , en beftuurd door een juist Oordeel, lag hij de gronden van zijnen onfterflijken roem , en verlichtte zijne eigene en de volgende Eeuwen. Voor hem hadt niemand 'er op gedagt, om het Natuurlijk Regt tot eene Weetenfchap te maaken : over de Zedekunde in 't algemeen beftrafte hij geene andere Schrif en dan de losfe en hrijdige Stekels der Wijsgeeren en Scholastiken. De Kanfelier Bacon wees die kwaal wel aan, doch gaf geen geneesmiddel daar tegen. De. Groot verzamelde alle de verfpreide Bouwftoffen , en toonde, eenen vasten grondfiag gelegd hebbende, welhaast, aan rt verwonderd Heelal een geregeld gebouw van een Wetboek der Menschlijkheid voor alle Vul ken. Eene menigte van voorwerpen, die, door der zeiver bijeenvoeging, elkander toelichten , onder eer en hetzelfde gezigtspunt brengende, helde hij de Ge leerden in ftaat, om andere ontdekkingen te doen, Hij toog de Regtsgeleerdheid uit een chaos, waarir dezelve , zonder hem , misfehien nog zou 1'ggen hij onthak een' algemeenen naijver , om zich toete leggen op eene Weetenfchap , van de grootfte aange legenheid voor het Menschdom. De Abt Millot S 2 o

MAt'RlTïi

[

l

f

Sluiten