Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cjl GESCHIEDENIS

r-L-v:.::».

of liever diens Nederdnitfche Navolger , van dit ger lokkig tijdperk gewaagende , Iaat zich dus hooren'» „ Het Natuurli k Regt word vlijtig beoefend. De „ Groot, het cieraad van Nederland, wekte den na, ijver der bekwaamfte en fchracderfte Vernuften „ hier toe op door zijn onfternijk Werk over 7 Regt „ ^f Oor logs en des Fredes. De Zedektmde kreeg „ bier door een gatsch ander acuzien. Men raad-

pleegde de Natuur ; de kennis van den aan en ge-

ftelteois der redemagtige en zedelijk werkende Wee„ zens , en de betrekkingen , waar in zij Leden zijn „ van één Huisgezin , onder het opzigt en beltuur ,, vaa éénen algemeenen V:der, bngt te wege, dat ., men de voorfcbriften des Natuurrijken Regts en „ de pligten der Christlijke ZedeSeere veel nanwken,, riger bepaalde , en volkomener ophelderde, dan „voorheen. Men zag bet verband tnsfchen den Xa~ „ tuurlij ken en Gtêpenbaarden Godsdienst , en boe „ de laatfte ftrekte, om den eerfte» te verfterken, te n verbeteren en uittebreiien. Eene droeve ftrijdig„ heid , tusfchen deeze beiden ingevoerd , werd weg-

genomen , en daar door ook den Vijanden vaa bet „ Euangelie een .zeer befci.adigend wapentuig ont„ weldigd. Dat hier de Zedeknndige Schriften en „ verdeedi&ingen van den Christlijken Godsdiens: „ zin-s dien tijd gefchreeven, getuigen (*)."

Niemand , die de blinde geaoorz^-iniheid aan 't censdibjk gezag zo zeer wraakt, als dï Geoot,

en

P 23ULOT Alftez. Cefci. V11L D. bL jjs.

Sluiten