Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cer. NEDERLANDEN. 56"

veningen na Petten voer: een zeilvermaak , 't welk Maurits zomtijds nam , en waar op hij de aanzienlijkste Perfonadien, bij wijlen, onthaalde (*).

Zo veel voortgang in Geleerdheid , Ku;:sten en Weetenfchappen heeft men, voor geen gering gedeelte , toetefchrijven aan de vrijheid der Drukpersfe. Wel is waar, de onderfcheide Partijen hebben ieder, naar belang of magt dezelven aandreef, die zoeken te bepaalen en te dwarsboomen. Maar de zugt tot winst, de drift der veifchillende Partijfchappen , en bovenal de aart der Staatsgeheltenisfe, die vsn alle ftemmende Steden, om zo te fpreeken , zo veele oniifhanglijke Gemeenebesten maakt , deedt alle nafpeuring vaak vrugtloos worden , en verijdelde alle bepaalingen. Maurits, zegepraalende, en het opperbewind voerende , kon die vrijheid niet bedwingen. En nauwlijks hadt de dood zijne oogeu gefloten , of men plakte een Latijnsch Gefchrift aan, en verfpreidde het alömme , ftrekkende tot lof van Oldenbarneveld , die in 't zelve den naam kreeg eens Hiffteh Iers van, en eens Martelaars voor de Vrijheid , terwijl men Maurits als een Dwingeland afmaalde (ij.

In verfcheide Zeetochten deeden de Hollanders. omtrent deezen tijd, veele nieuwe Land-ontdekkingen in de Zuidzee (§). Dan deeze Landen moeten

voor

(*) Blauw gesft, in zijn Tooneel der Steden van de Verèènigde Nederlanden , eene tfbeeldiDg van dit Zeiltuig. (t) Aitzima , L bl. 385.

(§) ?urky Mem. de Comp. des Ind. Oriënt,. Bu Bon Vie des Gouvern. p. 81.

Maurits.

Vrijheid der Drukpersfe.

Lsnd-

mtdêk-

riogftq.

Sluiten