Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psedekie Hendrik.

Schets van dan Haat deezer Landen, ten opzigte der

vreemde Mogenheden.

1

1 1 c 1

2 t

t

d

§ d k

ri

di

h

ft GESCHIEDENIS

baarende uitzigten. Waren hunne zaaken in de Indien gunstig 3 in Europa vertoonden Zich voorleden e onheilen en naakende gevaarcn. Binnen 's Lands moedloosheid, wantrouwen, misnoegdheid, de gevolgen van dwinglandij, wederfpoed , drukkende belastingen , en ongelukkige twisten , ten opzigte van het ontvangen der Oi.deritandgelden. De Vaart gedreind door de rooverijen der Duinkerkfche Kaaperen , de Grenzen blootgefteld aan de invallen van

ien Vijand, door 't verlies \anGuiik en Breda. a

VIanüfeld en Brunswijk , welken men bijftand joodt, om de ontzaglijke en fchielijke voortgangen les Keizerlijken Legers te fluiten, werden allerwegen rerdagen , en vogten alleen wijkende. „ De Kering van Deenemarken , die het overfchot hunner rlugténdè Krijgsbenden verzamelde, wel verre van !en inri'kkenden ftroom in Duitschland te kunnen iedwingen, begon voor zijne eigene Sfaaten te vreeen. De beide takken van het Pluis van Oostenijk fchcenen zich te willen veréénigtn, en de krag:n zaaien te zullen paaren , om de Verèénigde Ge-

'asien te gelijk aantevallen. Engeland, in fle-

; van dezelven te hulpe te komen, door eene baatbevende afwending te maaken tegen den Spanjaard, en het den Oorlog verklaard hadt, deedt meer waads aan zijne Bondgenooten door de zeerooveien, dan nadeels aan den Vijand, uit hoofde van :n zwakken en verdeelden ftaat des Rijksbeftuurs. — Frankrijk, onophoudelijk in Burger-onlusten gewikkeld, was nog niet ia flaat, om het Stelzel

van

Sluiten