Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dér N E D E R L A N ö ë N. £

van Hendrik den IV, ter vernedering van het Huis van Oostenrijk, te hervatten.

Men vreesde voor de vrijheid des Keizerrijks, ea zelfs voor die van Europa, wanneer onvoorziene gebeurtenisfen het gelaad der dingen geheel deeden veranderen. De Verèénigde Gewesten beurden hei hoofd op, en bragten Spanje eenen doodlijken flag toe, door de onmeetlijke fchatteft, in de Indien dat Rijk ontnomen. De builenfpoorige eerzugt des Keizers verwekte hun eenen nieuwen Vijand , die het evenwigt in Duitschland herftelde. Richelieu, een fier, behendig en veel afdoenend Staatsdienaar, zette, rtaa, door het beruagtigen van Roebelle, den geest der Gemeenebesrgezindheid in de Franfche Proteftanten, gefnuikt te hebben, eene Verbintenisfe tegen het Huis van Oostenrijk gevormd, kragt en leeven bij. Zwaardrukkende en veelvuldige tegenheden noodzaakten, in 't einde,deezetrotfehemagt, niet voor een' tijd, maar voor altoos, de eifchen op de Verèénigde Gewesten aftefiaan. Het Gemeenebest , door eene volkomene Vredes-verklaaring, al den roem en alle de voordeelen zijner onafhanglijkheid en vermeesteringen bezittende, voerde den fchepter der Zee , en werd met de grootfte Mogenheden öp eenen voet gefield. —- Maar^het lot der grootheid is - ten opzigte van Staaten , even 't zelfde als bij bijzondere Perfooiien: hoe luisterrijker, hoender blootgefteld. Spanje is voor hst Gemeenebest niet langer een voorwerp van vreeze: 'r zijn de twee aanzienlijke Bondgenooten , die 't zelve hielpen het A a Spaan"

FrederiÜ:

Sluiten