Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dkr. NEDERLANDEN,

3

pok als Stadhouder; doch Groningen met de Ommelanden, en het Landfchap Drente , over welke Gewesten Maukits mede Stadhouder geweest was, bekleedden Graaf Ernst Casimir van Nassau,

Stadhouder van Friesland, met die Waardigheid -

Lieden , den Huize van Oranje niet ongunstig, oordeelden , dat de magt en 't gezag des nieuwen Stadhoud rs binnen nauwer perken moesten bepaald worden; doch zagen teffens de bezwaarlijkheid, om zulks te doen in dit tijdsgewricht van Krijg: als een middel, om de Vrijheid nogthans voor verdrukking te veiligen , wilden zij, dat de Perfoonen, die , ten tijde van Prins Maurits , in de Algemeene Staaten gezeten hadden, en, om zelve meer gezags te krijgen, dien Vorst gevleid en gevierd hadden, met bepaalderlast, dan voorheen, voorzien, of door anderen vervangen zouden worden (*).

Thans bereikte Frederik Hendrik volle eenenveertig jaaren. Bij den Krijg opgewiegd, hadt hij reeds blijken gegeeven van zijne bekwaamheid in de Kunst des Oorlogs , en toonde tegenwoordig , dat het hem aan geene Staatkundige hoedanigheden ontbrak. Hij hadt, gelijk wij gezien hebben , op het voorbeeld zijner Moeder, die hij eene zuivere hoogagting en tedere liefde toedroeg , de Remonjlranten begunstigd; maar men meent, naderhand, befpeurd

te

(*) Refol.Holl.iöas.bl. 57.66. Notul. Zeel. 16950 bi. 224. Van den Sande , VIII. B. bl. 115. Capülls, Qedenkfth. I. D, bl. 349- 35°*

Aa

Frederi^ Hendrik,

Verdraagzaamheiden Staatkundevan FrederikHendrik.

Sluiten