Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nxR NEDERLANDEN. *

sommigen euvel geduid, als dienendeter verftoutïng

vmdzArminiaanen (*). Hoogerbeets kreeg,

op voorfpraak van den Prins , verligting van hegtenis, wordende van Loeveftein op zijn eigen Huis te Weer, bij Wasfenaar, overgebragt; doch het mogt hem niet meer dan vijf weeken gebeuren, deeze ruimer lugt te ademen : hij overleedt in den ouderdom van vierenzestig jaaren : en zijne Kinderen verwierven de vrijkooping zijner verbeurdverklaarde Goederen (|). —„ Deeze verftandige Staatkunde bevredigde, de harten der misnoegden met Frederik HenPrik , terwijl de bovendrijvende Partij , door zijn raad en voorbeeld tot verdraagzaamheid en gemaatigdheid aangezet, allengskens afliet van het llreng Volvoeren der Plakaaten.

Schoon de tijd de hevigheid der geestdrift in Godsdienst gefchillen niet weinig hadt doen bedaaren, vondt men egter Predikanten , die in zulk eene gemaatigdheid geen genoegen namen. De gevolgen eener Verbin enisfe , welke men met Frankrijk-vernieuwd hadt, gaaven deezen Yveraaren nieuwe redenen van misnoegen. De Koning van Frankrijk verleende, ten deezen dage,-hulpe aan de Grauwhunderen, dien de Spanjaarden Vasteline ontnomen hadden, onder het vreemde voorwendzel , van het doordringen der Ketterije in dit kleine Landfchap te

wil-

(*) Aitzema , I. D. bl. SIS. 657. Cafelle Gedenkf.

L M. 368.371.384-

(i) Brandt, Leiyen van de Groet, bl, 33^-33.9= A 4

Frederik Hendrik.

De Veréént gde Gewesten verleenen bij Hand aan de Prote[tantenin Frankrijk.

Sluiten