Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Per NEDERLANDEN. 9

maakt op 't gemeen. 's Lands rampen moeiten," paar zijne taal, „ a'leentoegefcheeven worden aan de „ luilpe« die de Skaten het Pausdom booden ; de „ Zoon des verd-rfs , het Kind des Duivels , de „ fiam , waar uit de Antichrist voortkwam , de „ Hoer van Babel, zittende op het Beest met zeven' „ hoofden , was Lodewijk de XIII , Zoon van „ Hendrik den IV, den afvalligen , die , om de ,3 Staa:en te helpen , e.n hoop Duivels gezonden 3, hadt ? die allen na den Duivel gegaan waren (*)." *— Eenigen zullen miefchien het aanhaalen van zulke bijzonderheden voor brokken der deftigheid van de gefchiedenisfe onvoeglijk keuren : dan zij, die gefield zijn op charaéler fchetzende trekken, ze van aangelegenheid vinden : naardemaal ze kunnen dienen, om de veragtlijkhcid ecner doldriftige geestdrijverije , die het Gerneenebest zo veel ramps brouwde, te toonen. D.eeze zelfde Y veraars keurden het niet verkeerd , dat de Rooms chgezinde Franfchen ons hulpe verleenden tegen de Roomschgezinde Spaanfchen. Zij zagen niet, hoe Frankrijk, in het tegenwoordig tijdsgewricht, alleen in ftaat om de balans van Europa te houden , en 't Gerneenebest zelve tegen de overmagt van het Muis van Oostenrijk te beveiligen, zulks niet kon doen zonder rust in zijn eigen Rijk , geftoord door die van Rochel Ie.

Het

(*) Aitzema, I. bl. 423 —— 428. 43t 455. Ca-

tULLE Gedenk/. 1.383.385. Amji. beroerd, bl. 10'.

A 5

Frederik Hendrik*

Sluiten