Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLAND EN. n

de Algemeene Staaten, noemden hen Vervolgers der Kerke, Vijanden van God, en Dienaars van den Paus : 'er bijvoegende , dat hun optland tegen den Koning van Spanje weinig ftrookte met de hulp, welke zij den Koning van Frankrijk verleenden. Vreemder is het , dat de Afgezanten der Algemeene Staaten aan het Franfche Hof, den Koning fmeekende, om die van Roebelle gunst te bewijzen, verklaarden , geen oogmerk te hebben , om de RochelIets te verfchoonen, en dat zij de Onderdaanen, dia de wapens tegen hunnen Vorst, onder welk een voorwendzel ook, opvatten, verfoeiden (*).

De Staaten zogten, ongetwijfeld , met zo vleijende betuigingen den Vorst voortebereiden tot het opontbieden hunner Vloote , reeds heimlijk door hun verrigt. De klagten over het zenden derzelve liepen hoog, en vermenigvuldigden door het lang verblijf. De Afgevaardigden der Synode van Overijsfel hadden de Staaten verzogt, dat zij die, van Roebelle wilden helpen , in ftede van ze te ondertebrengen. Deeze boodfehap werd ter Algemeene Staatsvergaderinge niet wel opgenomen, dan die van Holland gaven dit beleefd en gerustftellend antwoord: ,, Zij zouden „ den Staaten toevertrouwen, al te doen wat moge„ lijk ware tot het herroepen der Vloote, ten voory deele van die van de Religie (|)." Wan-

(*) Le Vassou, Liv. XXI. p. 201.205. XXII. p.296, Aitzema , I. bl. 426.409.

(ï) Capelle Cedenkf. I.D. bl. 383. 385. Refol. Holl. 16^5. bl.171.

FREnEtqK Hendrik.

De Vloot teruggeroepen,

1

Sluiten