Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. xs

ren, indien rren bet tegendeel kon aantoönen (*). Die van Rochelk, eindelijk , met den Koning eenen Vrede getroffen hebbende, vorderde het S aatsbelang , die bijzondere gevoeligheden te vergeeten. Aarsens wanhoopte zelfs niet een verdeedigend Verbond met Frankrijk te fluiten , indien de voorwaarden , door dit Rijk gevorderd , aanneemelijk waren.

Dan de nieuwe Verbintenisfen, door de Staaten met Engeland aangegaan,- konden met zulk een Verbond niet beftaan. Jacobus de I. was niet meer. Carel de I , diens Zoon , volgde de ontwerpen zijns Vaders, om wraak te neemen wegens de perfoonlijke beledigingen, hem door Spanje aangedaan. Hij floot een nieuw Verdrag met de Staaten , die twintig Schepen zouden voegen bij eene Vloot, dooi den Koning tegen Spanje uitgerust. De veréénigde Vlcoten , tot voor Cadix genaderd , in fiede van terftond op de Schepen , in de Baay liggende , aantevallen, gaven, door eene te fchiélijkondernom.ne landing, den Vijand gelegenheid , om zich in eer ftaat van tegenweer te ftellen. De Soldaaten en Ma> troozen vielen aan 't zuipen van den Wijn, dien zi in eenige af'geloopene Dorpen vonden. De gevolger hier van waren allerfmertlijkst. De Indifche Vloot, die zij voorhadden te ondeifcheppen , en met de daad onderfchept zouden hebben , ontfnapte. Eene

be

(iS) Aitzema , ï, D. bl. 582. Wagenaar Vaderl. Hijl, XI. D. bl. 30.

Frederü: Hëhdrik,

Verbintenis met Engeland,

Sluiten