Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

overde Schepen weiden deels gelost, deels tot dc reize na het Vaderland gereed gemaakt, de overigen verbrand, of in den grond gehakt. Zij keerden , benevens de Vloot, de een vroeger , de ander krater, in onze Havens te rug, na het uitltaan van veel zeegevaars , en het ontworftelen der Duinkerkfche Kaaperen. De rijke buit werd in 't West -Indisch Huis te Amflerdam opgellagen. Dezelve beftondtin veele kisten met Zilver, ook eenïg Goud , Paarlen, GeReenten , en andere kostlijkheden ; voorts eene groote menigte Indigo, Cochenille, en andere koopmanfchappen. De waarde werd op omtrent twaalf millioeren Guldens begroot. Het Volk hadt een merkelijk gedeelte van den fchat verdonkerd , waar van nogthans het een en ander agterhaald werd.

De Staaten deeden een Dank- en Vreugdedag houden, en de blijdfcbap, over het behaalen van zo veel fchats , was, in de Verèènigde Gewesten, onbefchrijfbaar. De Vlootvoogd aan land komende, was de toeloop des Volks, om hem te zien, zo groot , als of hij een uitheemsch Vorst geweest ware. Men wil, dat hij, dit ziende, gezegd hebbe: Dit Tolk is wel mal, dat het zo veel gerugts maakt , en mij zo toejuicht, om dat ik zo veele fchatten medebreng, die ik zonder moeite genomen heb: toen ik de voorgaande reis tehuis kwam , dagt het niet eens aan mij , fchoon die mij oneindig meer moeite en gevaar gekost heeft. Ovenü werd hij op 't llaatlijkst ontvangen, met een Gouden Keten, ter waarde van vijfentwintighonderd Guldens, vereerd, en bevorderd tot Lui" ' te-

Sluiten