Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1$

GESCHIEDENIS

PftEnr.mk

ilL.!NL>H.lli.

De groote krijgstoerustingen ter Zee'van de WestIndifche Maatfchappij e bektten dezelve niet verbaazen ie geltjfommen aan de Staaten optefchieten , om de Spanjaarden ten Lande aantetasten. Dit was het ip.ogmerk van Frederik. Hendrik ; doch 't viel hem njet gemaklijl;, m 't zelve de Staaten van Hollandxt doen bewilligen. Lenigen duidden hem euvel de verdraagzaamheid, welke hij deq Remqnjlranten betoonde : zommigen wilden het maakeu van groote onkosten vermijden: deezen verlangden na een BeHand te vernieuwen, waar van heimelijke onderhandelingen waren aangevangen : anderen werden afgefchnkt door de zwaarigheden, welken zij ontmoetten in het heffen der noodige Onderfhmdgelden, Dan de Algemeene Staaten haalden die van Holland over, om to,t den aanvallenden Oorlog te Hemmen. Van deezen beloofde zich zijne Doorlugrjgheid alles goeds. Hij rekende op het groot gebrek vanGeld in Sp.anje-j op het afzijn van Spinöla , derwaards verreisd s om den Oorlog in Italië te voeren ; op den Koning tam Deenemarken, die 's Keizers Legerbenden de handen vol werks gaf; en op den tocht des Kpnings van Frankrijk, na Ca/ai., die Philips den iy. onledig fchee.n te zullen houden. Schijnbaare redenen in de daad; doch de uitkomst leerdederze!y.er ongegrondheid. De Spaanfche Nederlanden bragten zo veel op, dat de Infante zjch in ftaat bevohdt een Leger cv de been te brengen. De Graaf van óen Berge vervulde de plaats van Spinola. De Keizer floot dén Vrede met den Koning van

Dee-

Sluiten