Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. 27

Stad nauwer intefluiten. In dit alles betoonde hij zo veel moeds , en liet zo zeer het eigen oog over alles gaan, dat de Staaten hem , bij eeneu Brief, yerzogten , een leeven , het Gerneenebest zo dierbaar, niet zo zeer blootteflellen (*).

De Graaf van den Berge , het onmogelijk vindende , den Belegeraar uit zijne Verfchatisfingen te drijven, nam andere maatregelen. Hij trok , bij Mook, over de Maazz, en , beneden Tsfeloord, over den Tsfel. De Keizer hadt den Vrede gefloten met den Koning van Deenemarken, en veertienduizend man zijner benden verfterkten het Leger van van den Berge. In de Veluwe en in het Sticht was zulk eene menigte van vijandlijk Krijgsvolk , dat het geheele Gerneenebest beefde. De verlegenheid der Algemeene Staaten was te grooter , dewijl zij aan dien kant noch Sterkten noch Volk hadden, in ftaat om den Vijand tegentehouden. De Staaten van Gelderland werden van verzuim befchuldigd (f).

Men dagt, dat Prins Frederik Hendrik het beleg zou opbreeken, om den Vijand , in 't hart des Lands gevallen , te keer te gaan. Maar., het beleg voortzettende, vaardigde hij eenige Benden af, om gelegd te worden in de Steden, die 'tgrootllegevaar liepen. Alle Leden van 't Gerneenebest, gedreeveu door denzelfden geest, waren van oordeel , dat een beleg van zo veel aangelegenheids moest doorgezet

wor-

(5) AlTZEMA, ï.bl. 859.

Capeue Gedenk/. ï, bl 522 535,

Frederik

HbJNDRIK,

De Vijand vale in de PeréénigdeGewtS' ten.

Sluiten