Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hfndrik.

Wezel ingenomen. De Vijand verlaat de Feréénigde GeWesten,

i i

1

GESCHIEDE N^I 5

van de eer van den Staat en de zijnen afhing, gaf hun' goede woorden, en verzogt, dat zij in den Krijgsraad wilden komen. De Leden van denzelven (remden met éénèn monde in bet voortzetten des beiegs : waarop zijne Doorlugtigheid de Afgevaardigden verzogt heen te gaan, en hunne Meesters te verzekeren, dat hij, binnen kort, den Vijand zo veel te doen zou geeven, dat zij geene reden van vreeze zouden hebben (*).

Frederik Hendrik hadt reeds , zjflts eenigert lijd, een toeleg op Wezel in den zin. Dit ontwerp kwam van Oriio van Gend , Heer van Dieden, Bevelhebber der Staaten te Emmerik. Door middel eener geheime verftandhouding te Wezel, wist hij, dat de Vijand die Had , voor een goed deel, van Volk ontbloot hadt , om het Leger te verlterken, en dat men de wagten (legt waarnam. Hij trok zelve aan 't hoofd eener uitgeleezene bende , om den aanüag uittevoeren , en maakte zich , bij verrasfmg, meester van die Stad , en de Bezetting gevangen. Het verlies eener Stad van zo veel aanbelangs , de' Verzamelplaats van den krijgs- en mondvoorraad der Vijanden , waar de Bevelhebbers hunne kostbaarfte bhatten gelaaten hadden, (telde alle hunne ontwerpen te leur, en gaf een geheel ander gelaad aan den laat der zaaken. De Spaanfchen en Keizerfchen, lie veel eer op het verzamelen van groote Legers :ich toegelegd, dan zorg gedragen hadden omtrent

de

CO Mem. de Fred. Henry, p. 105. £06. d'Esthadei* • P- 50. 57-

Sluiten