Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Mt NEDERLANDEN. 35

zen; dat de Spaanfche Heerfchappij nimmer minder in ftaat was, om manmoedige en welbeltuurde aanvallen te wederftaan (*).

De Cardinaal de Richelieü, vreezende, dat het Huis van Oostenrijk, van deezen Oorlog ontheven, aan Duitschland en Italië de \vetzonvoorfchrijven , Itremde deeze onderhandeling, door den Staaten een nieuw Verbond voorteflaan , 't welk in Zomermaand des jaars MDCXXX. gefloten werd. Bij 'c zelve beloofde de Koning, de Staaten , zeven jaaren agter een , te zullen onderfteunen met eene aanzienlijke jaarlijkfche gifte in Geld. De Staaten verbonden zich , van hunnen kant, geduurende deeze zeven jaaren, van geen Vrede of Befland met hunne Vijanden te zullen handelen, zonder 's Konmgs raad inteneemen (f). Frederik Hendrik bragt veel toe tot het fluiten van dit Verbond , fchoon hij, in den beginne , zich voor, het Befland verklaard hadr. Zommigen willen, dat de Prins in de Spaanfche Nederlanden heimelijke verflandhouding onderhieldt, om ze tot opftand te verwekken , en dat de Ingezetenen, door belastingen uitgeput, hetjukbegeerden aftewerpen. Vast gaat het, dat hij in deezeomflandigheden', gelijk ook in de andere, zich vrij ver-

draag-

(•) Aitzema ", I. D. bl. 897—905. 965 —— 978. Capelle Qedenkf. I.D. bl. 540. 542. 547. 548. 552.556. 559 5<53- 5ö8- 57<5- 606. 618. 647. 655.

(t) Zie het Traftaat bij Aitzema , 1, D. bl. 988. en in 't Corps Dipl. Tom. V. P. II. p. 605.

C a

Frederik Hendrik*

Sluiten