Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 3?

^ers der Remonftrantfche Vergaderinge re bedwingen, moest men tot geweldigen wederthnd befluiten. Twee werden 'er gedood , en drie der meest fchuldigen gevangen genomen. Schoon de Kerkenraad eene Bezending zondt, om ten hunnen voordeele te fpreeken , en der Regeeringe aantezeggen, dat de Yveraars Martelaars waren voor de goede zaak, werden ze egter geltraft; maar men durfde ze niet ter dood verwijzen. De Kerkenraad wreekte zich op één der Predikanten , die het oproer en de huisftorming openlijk veroordeeld en voor onchristelijk verklaard hadt: ook durfde hij beweeren , dat de vijl Arminiaanfche Punten zulke grove dwalingen niej waren, dat ze den grondflag der zaligheid ondermijn-

den. Hij werd in zijnen dienst gefchorst. De

harde Gereformeerden , gelijk Domsei aar en CoM' melin ze betijtelen , lieten tegen de Regeering eer lomp Schimpfchrift uitgaan. Hunne zamenkamlf en, Verzoekfchriften en oproerige beweegingen kwamei; den Heeren Regenten zo ontrustend voor , dat zi zich verpligt oordeelden de Bezetting der Stad u veranderen en te vermeerderen , als mede den Prim van Oranje in de Stad te verzoeken, om het Volk tt ftillen. Dit verfterken der Bezetting kwam zonder ling te pasfe , om het oproer bij 't West ■ Indisch Huis te dempen : voor 't zelve hadt zich een hoo] Matroozen gevoegd, die, te onvrede over het hm toegelegd deel des buits, door den dapperen Pie Hein behaald, zich met geweld aan meerder bujl C | geld

Frederik Hendrik;

i

1

:

I

Sluiten