Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3?

GESCHIEDENIS

PüEDERlK

gelds wilden helpen. Zij verltooven op de aannadering der onlangs ingenomene Soldaaten.

Meer werks was 'er aan vast, om de onrustige Predikanten tot reden te btengen. Zij hadden deBurgerfchutterijen in "t hoofd gepraat, dat zij niet moesten gehoorzaamen aan bevelen , die, 't geen zij den waaren Godsdienst noemden , konden fchaden. De Regeering befloot, de Burgers op nieuw den Eed te doen afleggen. Eenige drijvers tegen dit befluït werden ter Stad uitgebannen, en, die weigerden zich daar aan te onderwerpen , ontfchutterd. Adriaan Smout, Predikant te dier Stede , Hak boven allen uit in oproer te kraaijen. Op een Biddag, in 'tjaarMDCXXIX* hadt hij den Prins van Oranje op zulk eene wijze aangetast, dat de Burgemeesters aanfchrijvens van het Hof kreegen , om daar op onderzoek te doen: en liet hij , op een anderen Biddag diens zelfden jaars, zich tegen de Regeering in deezervoege hooren: ,, Gij zijt de oorzaak met uwe proceduuren, „ dat God Almagtig den Vijand op de Veluweheeft „ doen komen. Men legt den luiden misdaad te ,, hst; maar mogten zij eens, als Befchuldigers en „ Befchuldigden, tegen elkander gehoord worden, „ dan sou men bevinden , wie eigenlijk fchuld „ hadt. . . . Gij agt ons te klein en te gering, dan „ dat gij met ons correfpondentie zoudt houden...

„ Menhtudt ons voor Kootjongens. . Gij houdt

„ zo veel van uzelven, als of gij alleen iets te zegl? ge» hadt. Men leent zijne ooren veel liever aan

3, eeo

Sluiten