Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 41

Kweek fchool, de waardigheid van Hoogleeraar in de (Godgeleerdheid (*).

Om deezen tijd was het ook, dat de Regeering te Amjlerdam tot het oprigten eenerDoorlugtige Schoole befloot, en dit, ondanks de tegenkantingen van JLeyden en de Zwitzerfche Hoogejchoolen , volvoerde. Men beriep , regt doende aan de bekwaamheden dier Mannen, tot eerfte Hoogleeraars GerardusJoannes Vossius en Caspar Barl/eus , beiden, in den jaare MDCXIX, van hunne Ampten in de Hoogefchoole te Leyden verbaten , de eeriie in deGefchiedenisfen, en de tweede in de Wijsbegeerte en Weifpreekenheid. Hoe Ichoon zou hier de Groot , volgens het vermaan van den Dichtei Hooft, bij gevoegd hebben (f) !

Veel gefchiis en hoogloopende twist was 'er gereezen over het uitvoeren der Plakaaten tegen de Re ■monjlranten, Rotterdam hadt 'er alleen lang teger geijverd ; doch Amflerdam volgde , eerlang , dil - voorbeeld, begrijpende, dat, behalven het handhaa ven des gezags der Hooge Overheid, het belang des Handels, waar aan die Stad haare opkomst verfchul digd was , de voorige (brengheden niet langer kon dulden: 't fcheen gefchaapen , dat Rotterdam , dewijl men 'er grooter vrijheid genoot, meer Handels na zich zou trekken, 't welk Amflerdam zou bena

dee

(») Wagenaar Amfl, IV, Sr. bl. 459. 493(t) Zie aldaar, bl.487. Hoofts Leven^ bl. 1%.

C5

Frederik Hendrik.

De DoorlugtigeSchoei ta Am lierdam opgerigt.

Wat Amflerdamtot deeze gemaatigdheid, aanzette.

Sluiten