Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.' rM

ren. Ploos, één der fterkfte Vleijers , die, bij de omwenteling , in denjaare MDCXIX, eene hoofdrol -gelpeeld , en veel invloeds verworven hadt, kreeg het in den zin , zonder daar toe gemagtigd te zijn door die van Utrecht, ja buiten kennis zijner Medegemagtigden , den Algemeenen Staaten eenen voorflag te doen , om , op eene zonderlinge wijze , den Prins van Oranje hunne erkentenis te betuigen, met den tijtel van Generaal der Ruitertje optedraagen aari Willem , het driejaarig Zoontje des Stadhouders. Vreemd klonk dusdanig een voorflag ; dan 't is nog vreemder , dat dezelve , fchoon ze alle Afgevaardigden der andere Gewesten tegenftondt, zonder tegenzeggen doorging, dewijl niemand, uit vreeze van den Stadhouder te mishaagen, 'er tegen durfde kikken (*).

Zulk eene inwilliging verftoutte de Vleijers van den Prins langs hoe meer : eenige maanden laater bewerkten zij een gunstbetoon , min vreemd; doch van verder uitzigt. De zelfde Ploos , te Utrecht te rug gekeerd, floeg den Staaten van dat Gewest voor, om den jongen Willem de opvolging in deAmpten zijns Vaders optedraagen. Deeze voorflag ftrekté oin het Stadhouderfchap erflijk te maaken. Blijkbaar was het gevaarlijk deeze hooge Waardigheid toetefchikken aan een Kind, welks goede of kwaadehoedanigheden nog te éenemaale onbekend waren. Elk

zag,

(*) Aitzema, I. D. bl. 092. Capelle Gedenkf. I. D, bl. 568. 569.

FREonuK Ke.ndhir,

Sluiten