Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5* GESCHIEDENIS

plaats dier Rooveren, aantetasten. Grootwaï

deeze aanflag; doch teffens bezwaarlijk uittevoeren. Duinkerken lag in 't hart van 's Vijands Land •> en wzs, van den zeekant, ongenaakbaar. Men kan'er niet komen, dan door gebroken Land: en eene kleine magt was genoegzaam, om den doortocht te betwisten, of den toevoer te beletten. DochdePrins, betrouwende op de wakkerheid en vlugheid van zijn Voetvolk, beweerde, dat het, met voorraad voor weinige dagen voorzien, den weg zou baanen na Duinkerken ,eene liegt verlterkte Stad, die geen langen tegenweer zou kunnen bieden: ook begreep hij, dat men, in onderneemingen van gewigt, iet behoorde ;e waagen. Men befloot, met meerderheid van Hemmen , tot den Krijgstocht na Vlaanderen.

Om den Vijand te misleiden, beftemde Frederik Hendrik de verzamelplaats des Legers tusfchen/^èzel en Emmerik , werwaards hij zelve , in Bloeimaand , vertrok. Het Leger, omtrent vijf. eenduizend Knegten en drieduizend Ruiters iterk , ^iug, den zesëntwintigften dier maand,fcheep, en kwa n, den Rhijn en de Waal afzakkende, binnen vijf dagen te Tzendijke, waar het voet aan wal zette , en met zulk een fpoed voorttrok, dat het dien zelfden dag te Watervliet, en, 's anderendaags, te Maldeghem kwam. Op den derden dag geraakte het, door middel eener Schipbrugge, over de Vaart, die van Gend na Brugge loopt. Dit alles ging toe, zonder eenige tegenkanting des Vijands te ontmoeten : de vrees hadt hen alle Schansfen doen verhaten. Zijne Door-

lug<

Sluiten