Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek NEDERLANDEN. fi

yel des Markgraaven van Hamilton ftaan, even of die Heer ze op eigene kosten geworven hadt. Eene Breek der hedendaagfche Staatkunde , welke niemand bedriegt ; maar egter den Vorsten de gerustheid fchenkt, om in 't openbaar te lochenen, 'tgeen zij in 't geheim bevorderen. Carel de I. moest zijne bedrijven op die wijze bedekken, dewijl hij met Spanje eenen Vrede gefkten hadt, omtrent van den zelfden aart als zijn Vader, in den jaare MDCIV, aanging. Den Algemeenen Staaten, zijnen Bondgenooten, hadt hij geene andere reden gegeeven van een Vredesverdrag, hun zo nadcelig en zo beledigend, dan dat de dringende noodzaaklijkheid zijner

Rijks - omllandigheden hem daar toe perstte.

Lodewijic de XIII , of liever diens Staatsdienaai Rïchelieu, tradt mede in heimlijke onderhandelingen met den nieuwen Overwinnaar. Om de magt van 't Huis van Oostenrijk te fnuiken , zonder zich te verklaaren voor het Protefiantfche Verbond, '( welk daar aan doodlijke Hagen ftondt toetebrengen, verbondt bij zich , een millioen Gelds te fchieten, onder voorwaarde, dat hij, gelukkig llagende , alle de Regten der Roomfche Kerke , welker belanger Frankrijk zeer fcheen ter harte te neemen , in hei Keizerrijk zou bewaaren. De Algemeene Staaten. wier Staatkunde veel verfchilde, waakten voor au dere belangen in het fluiten van een Verdrag met dier zelfden Vorst. Op het toeflaan van honderd en vijf tigduizend Guldens , drongen zij zeer fterk op he ftffchafFeu of het verhagen der Tollen, door den Ko D 5 nio.

Frederis Hendkk.

t

i

Sluiten