Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

J

j

]

j 1

ning te Dantzig , in de Pilau , en te Riga opgerigt; doch, fchoon zij dit niet konden te wege brengen, merkten zij den voorfpoed zijner wapenen aan als eene te gunstige afwending, om hem , van tijd tot tijd, onderftandpenningen toetefchikken.

Alle de Mogenheden van Europa hieldeu, ten dien tijde , het oog gevestigd op een Koning , die, in den bloei zijns leevens, bij de geflecpeiidlle Staatkunde de grootfte Krijgsbekwaamheden voegde , en éénsllags zijn Rijk, te vooren nauwlijks bekend en veragt, van zeer veel gewigts in de balans van Europa maakte. Hij overtrof hunne verwagting in den beroemden ilag bij Lcipzig , en droeg de eere weg van de geoefende Krijgsbende des Keizers, zo memigmaal overwinnend, en aangevoerd door den ver. maarden Tilly , tot nog toe altoos Overwinnaar, geheel te verdaan. Gustaaf fchakelde de eene zegepraal aan de andere. Op het hooren zijns raams alleen openden de flerkfte Plaatzen de Poor:en. 't Scheen voor hem genoeg , Duitschland te ïoorJoopen , om het te vermeesteren. Drie maanien naa zijne eerfte overwinning moest Frankenland t Swaben , de Opperrhijn en de Palts voor de Zweed"che wapenen bukken. Het geheel gelaad van Euroia veranderde. De Proteftanten beurden eindelijk iet hoofd op. Ferdinand zag de vrugt van tien aaren overwinnens verdwijnen. Het verlies van Til.y , te Ingolftad aan eene wonde overleden , nood;aakte den Keizer het Krijgsbevel afteltaan aan den Veldheer Walstein , die , volttrekt oppermagtig

wil-

Sluiten