Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Groote

Zaïnenzweeringin de Otfstenrijkfche 'Nederlanden,

lijke overwinningen , dan de wankele ftand der zaaken in de Oostcnrijkfche Nederlanden. Het blijkt, dat'er eene groote Zamenzwcering werd gefmeed» om dezelven tor. een onafhangelijk Gerneenebest te verheffen, met de Zeven Gewesten verée'nigd , gelijk de Catholijke Cantons in Zwitzerland met de Proteflantfche veréénigd zijn. Zeker konden de Ingezetenen den last eens ongelukkigen Krijgs, en,bovenal, de Spaanfche oubefchoftheid , niet langer draagen. De Grooten zagen , met een nijdig oog, door de Vrijheid, de magt en den rijkdom in de Veréénigde Gewesten overgebragt , en alle hunne poogingen, tot het herkrijgen daar van, met ongeluk gepaard, ln het Bondgenootfchap treedende , hoopten zij in die uitlokkende Voorregten te deelen , en vrij te regeefen in hun Vaderland , waar de Spanjaarden, dien zij den ouden haat toedroegen , thans de eerfle Ampten bekleedden. Een opflag van 't oog op het Spaanfche Landbclluur wekte hun vertrouwen op, en verdreef hunne vrees. Het Spaanfche Hof deedt zijne, bevelen niet langer gelden door talrijke en onverwinlijke Krijgsheiren te zenden ; de Vorst werd geregeerd door oubekwaame Staatsdienaaren ; het middelpunt des Rijks , voorheen zo ontzaglijk, kwijnde doodlijk; niet dan een klein getal Spanjaarden vondt men in de Legers, en de verzwakte Landvoogdesfe , geheel overgegeeven aan Godsdienstoefeningen, boezemde geen ontzag altoos in. Een èerrig lf.uk was 'er over, om hen te rugge te houden , de vrees naamlijk van den ouden Godsdienst

ver-

Sluiten