Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 5?

gen Vrede , alleen met'de Spaanfche Nederlanden,

met uitfluiting van den Koning van Spanje. De

meerderheid befloot , de nadere voarflagen tot een Verdrag te hooren. Men hieldt zich over 't algemeen aan de voorwaarden, te Maastricht geëischt : waar tegen de Gemagtigden der Tien Landfchappen nu veele zwaarigheden inbragten : geen duifter blijk, dat zij de voorgaande toegeeflijkheid flegts betoond hadden, om aan 't handelen te geraaken: ook begeerden zij terftond over een Beltand, en niet over den Vrede te handelen, en dit alles met tusfehenkomst des Konings van Spanje ; zulks fchoof het werk op de lange baan. Eindelijk zette de Cardinaal de Riciielieü den Baron de Charnace , Afgezant Frankrijk, één der bekwaamde Onderhandelaaren , aan om de gemoederen tegen de Handeling opteltooken Dewijl de Brusfelfche Afgezanten alleen van ecu Be ftand fpraken , deedt de Charnace de Algeineem Staaten opmerken , dat zij hunnen Vijand genoej vernederd hadden , om hem te dwingen, hunne Ou afhanglijkheid en Vermeesteringen te bekragtigei door een eeuwigen Vrede. De Prins van Oranje ver klaarde zich desgelijks tegen de Onderhandeling: e; wist de Franfche Afgezant door zijne beloften , e; die vmZweeden door zijne aanzoeken, tebewerkeu dat de Onderhandeling, nu omtrent een jaargeduun hebbende , geheel was afgebroken. De Gemagtig den der Spaanfche Nederlanden betuigden hun ge vo.eiig leedweezen hier over; maar de Spanjaarden wel te vreden , dat zij, onder begunstiging van d E 3 ve

Frederik

llENDRIlv IÖ33.

I

I 1

l

i

x

Sluiten