Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?o GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

Dood der Land- ] voogdesre Iia- I Btl.LA. i

]

' < I | I

^

c t t

v

F

M

<i

■n: ft

verwijlend bedrijf, het uitbarsten van een algemeen misnoegen hadden weeten voortèkomen , wenschten zich geluk; met het doen mislukken der oogmerken van de Misnoegden. Uit vreezevan eenen ophand te verwekken , hadt men de meest verdagteu niet durven ftraffen ; maar toen men ontdekte , dat zij eenige Plaatzen aan de Franfchen hadden willen overgeven, nam men hen in verzekering (*).

De dood der zevenënzestigjaarige Landvoogdese, die te midden deezer onlusten voorviel, ftrekte [eenzins om het misnoegen des Volks te doen belaaren. Haare minzaamheid en Godsvrugt maakte ïaar bemind in de Spaanfche Nederlanden , en bij le Vreemden geagt. In de netelige omflandighe. en haarer Landvoogdije hadt zij meermaalen blijk egeeven van voorzigtigheid, ftaatkunde en moed, ilet haar dood keerden de Spaanfche Nederlanden s olgens de voorwaarden des overdragts , weder oner de onmiddelijke heerfchappij van Spanje. Het ewiud van zaaken werd toevertrouwd aan een Reentfehap ,' eerst onder het opzigt des Markgraafs an Aittna , vervolgens onder dat van Thom as 3 rins van Carignan , Broeder des Hertogs van Sa\jjèi tot de aankomst van Ferdinand, Broe:r des Konings van Spanje , bekend onder den iam van den Cardinaal Infant , die eerst op het

einde

(*) Aitzema , I. b'. uag -1232. II.D.bl. 19 34, 'cm. de E ed. Henry , p. 160. Le VassÓR„ Liv.XXIII, 471 _ 475,

Sluiten