Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 GESCHIEDENIS

Frkder'k Hendrik.

Mieuwe Handeling en Verdrag tusfchen frankrijk en de Staaten.

1634.

fche Monarch beloofde hem 't bezit zijner Staaten te bezorgen , onder de harde voorwaarden, dat hij ze als een Leen zou erlangen : deeze ftrengheid viel den Paltsgraaf zwaar. Die ongelukkige Vorst, zelfs op het tijdllip, dar de fortuin hem begon aantelachen, die ééne der voornaamfte oorzaaken was van den Duitfchen langduurigen en Moedigen Oorlog , ftierf te Ments , op den negenëntwintiglten van Slachtmaand des jaars MDCXXXll. Zijne regten en verwagtingen overlaatende aan zijn oudlten Zoon Ca-

r.el lodewijk (*).

In deeze groote gebeurtenisfen hadt Frankrijk, door openbaare handelingen en heimlijke onderdenden , alles bewoogen, zonder op het tooneel te verfchijnen als eene oorlogvoerende Partij. Zweedenen de Algemeene Staaten hadden alles aangewend , om dat Kijktor eene openlijke Oorlogsverklaring over» tehaalen. Frankrijk zogt lleeds de fetaaten te verbinden , om nooit met Spanje te handelen, zonder zijne toellemming. De verbintenis , 0111 geen Verdrag aantegaan zonder 's Konings raad , was te onbepaald , om hem te voldoen. De behendige de Chaenace , die zich bediend hadt van het afbreeken der Onderhandehnge met de Roomsch- Catholijke Nederlanden, om de zijne beter vootttezetten , beloofde den Staaten eene groote vermeerdering van on« derlTand , indien zij aan het verlangen van Frankrijk voldeeden. Doch de Staaten, deeze eifchen

a.ltoo$

(*) Aitzema, LD,bh 1262. en II,D. bl. 11,

Sluiten