Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PER NEDERLANDEN. 75

-altoos onbegaanbaar vindende met hunne Waardigheid en Onafhanglijkheid, bleeven onverzettelijk. Hierop lireelde de Charnacs eerst den Prins van Oranje , en vervolgens de Staaten, met de hoop, dat Frankrijk tot eene openbaar* Vredebreuk met Spanie zou komen. Zulk een heuchlijk vooruitzigt bekoorde het meerendeel der Gewesten. Welhaast ontmoette men geen tegenftand , dan bij eenige Leden van Holland. Zij oordeelden, dat het aanneemen dier voorwaarden niets anders was , dan zich afban gelijk van Frankrijk maaken, en dat men , naa eenen allergelukkigften Oorlog, niets anders zou uitgevoerd hebben, dan dat men een magtiger en vreeshjker Nabuur hadt, en de Ferêénigde Gewesten niets meer zouden weezen dan eenige Landfcbappen, door de Oorlogen uitgeput, en verreafgefcheï. den van het middelpunt des Rijks. De Steden Dordrecht en Amflerdam verklaarden 'er zich met al. len ernst tegen, en werden gevolgd door Rotterdam en Alkmaar, Amflerdam wees de ongelegenheder en verderflijke gevolgen van Zulk een Verdrag mei nadruk aan, en weigerde volltrekt deel te neemenin eene Verbintenisfe, «rekkende tot verlies van 'sLands hoogde Magt en Vrijheid , om welke te bekomer eertijds zo veel gedaan en geleden was. Ook zou zi niet toeftaan, dat men, in eene zaak van zo veel ge wigts, met meerderheid van Hemmen befloot, daa: men, in veel minder zaaken, gewoon was éénpaa

righeid te vorderen. Doch de Edelen , Haar

km , Leiden , Gouda, Enkhuizen, en andere Le

dei

Frederik Hendrik*

l

Sluiten