Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76' GESCHIEDENIS

J.ÜIEDERIK tiSIVDRlK.

Verbond ma F> iink' rijk,

1 1

I

] I

den, vorderden bet intrekken der Verklaaringen van Dordrecht en Amflerdam : dreigende, anders, recht daar tegen ilrijdende Verklaaringen te zullen doen aantekenen. .Schoon de Verklaaringen dier twee Steden in de Réfofatien van Holland niet zijn aangetekend , en het daar uit te denken is , dat zijden Prins, den Edelen, en de Steden, eindelijk ten wille waren , mogen wij nogthans vermoeden , (Jat deeze klemmende Vertoogen ter oorzaake ftrektep', dat het Vercrng op een éénpaarigen voet voor beide de Partijen weul opgeteld , en , bij gevolge , min ttrijdig met de Onafhanglijkheid der Ferêénigde Gevesten (*).

Men (loot het in den Haage , op den vijftienden van Grasmaand , voor den tijd van zeven jaaren. De Staaten erkenden met allen eerbied en dankbaarheid de weldaaden , gunsten en ondertenden , van ijd tot tijd , door Frankrijk hun toegefchikt, en «tuigden hun verlangen , om , langs alle mogelijke vegen , zich de volduuring en vermeerdering der toede vriendfehap en verbintenisfe, met welke zijne Ulerchristlijkfte Majelleit hen vereerd hadt, te besorgen, en, in de tegenwoordige gefteltenisvanzaa:en , alles toetebrengen , 't welk kon dienen tot

Wankriflti grootheid. In de daad , wanneer

aen in aanmerking neemt, hoe veel de bijtend van frankrijk hadt toegebragt aan de laatfte en zeer gevigtige vermeesteringen van 's Hertogenbosch, Maas*

tricht.

(*) Aitzema, II. D. bl. 92.91

Sluiten