Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 7?

tricht enz., zal men deeze verklaaringen voor meer dart enkele pligtpleegingen höudéri. De Staaten beloofden, binnen acht maanden niet te zullen handei len, en binnen twaalf niet te zullen Aunen met de Spaanfchen; den tijd, in beide de gevallen, te rekenen van den eerften van Bloeimaand eerstkomende. De Koning deedt gelijke beloften. Naa verloop van gemelde twaalf maartden , zouden de Staaten geen Vrede of Befland mogen maaken niet den Vijand, zonder 's Konings tusfehenkomst. De Koning zou den Staaten, zo lang dit Verdrag liep , 's jaarlijks, met twee millioenen Guldens onderileunen , en me! driehonderdduizend, of met een RegimentKnegten, of een Kornet Paarden daarenboven , ter zijner keuze. Indien de Staaten , binnen de zeven jaaren var dit Verdrag, Befland of Vrede floten, en deKoninf van Spanje , het Befland of den Vrede fchendende hen aantastte, zou de Koning van Frankrijk, zon der uitttel, hem den Oorlog verklaaren. Het zelfd zouden de Staaten doen, zo Spanje, in gelijk geval Frankrijk den Oorlog aandeedt. Tegen den Kei zer, en die hem aanhingen , zou men, in geval 'e éen van beiden door werd aangetast, op gelijke wij ze handelen. Doch, zo zijne Majelleit van Frank rijk geraadert vondt,' liever het Verdrag met Spanj te breeken, dan den Staaten de beloofde penntnge te fchieten, zouden de Staaten met hunne Vijanden en de Koning met de Spanjaards niet mogen handt len, dan gelijklijk en met wedetzijdfche bewilliging

. Dan , om zich nitt te verpligten tot het de

ne

Fr.edek.iic Hendrik.

>

r

e i >

-1

Sluiten