Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. êt

f.t Bezending doortedrijven, toen, de Vergadering der Staaten van dit Gewest gefcheiden was. Het gefchiedde bij meerderheid van Hemmen, terwijl 'er niemand van Groningen tegenwoqrdig was. Tot dit Gezantfchap benoemde men den Raadpenflönaris Atjriaan Pauw , en Joan de Knuit , Ridder , verwonende de eerfte de Edelen van Zeeland. Holland, Groningen en Gelderland lieten gruot misnoegen blijken, dat eene zaak van zo veel,aaubelangs niet vQOfgelleld was aan de bijzondere Vergade* ingen der Bondgenobten. —— Doch de Afgezanten gingen, te midden van Zomermaand , op reis. Zij vonden, te Parijs komende, de Staatsdienaars in de gunstiglte gelteltenisfe ter volbrenging van hunne oogmerken. Het Huis van Oostenrijk verleende aan de Koninginne Moeder befcherming , en handelde met Gaston , Hertog van Orleans , en andere misnoegde Rijksgrooten, de Partijfchappen aan'dookende , om eenen opltand in Frankrijk te verwekken. Te vuuriger was het Franfche Hof, dewijl het zich in Baat oordeelde , dien ouden Mededinger te vernederen (*).

Naa het fmeeden en herfmeeden van verfcheidene ontwerpen eener nieuwe en nauwere Verbintenisfe , kwam men, eindelijk , in Sprokkelmaand des volgenden jaars, tot vastltelling van het volgende zeldzaam Verbond eens gezamenlijken Oorlogs. ,, De

,, Ko-

(*) Aitzema, II. D. bl. 92. iot. 14.1. 225. 231. Ca> felle Gedenkf. II. Di bl. 6i VI. Deel. E

Fredfrik Hendrik..

1635-

Sluiten