Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik

Verbond met Frankrijk, wegers het voeren \m een openbaaren Oorlog tegen Spanje.

82 GESCHIEDENIS

„ Koning van Frankrijk en de Ferêénigde Gewesten „ verbonden zich, om, tegen Lentemaand eerstko„ mende , elk met een Leger van vijfëntwintigdui-

zend Knegten en vijfduizend Paarden de Spaan,, fche Nederlanden aantetasten. Deeze beide Le„ gers konden afzonderlijk of gezamenlijk oorlogen; „ doch zouden, in het eerffe geval, zo digi bijéén „ blijven, dat zij elkander, des noods, konden bij„ fpringen. Zo ras de Legers in de Nederlanden „ kwamen, zou men de Landzaaten noodigen , om „ de Spanjaards en derzelver aanhang te verdrijven, „ en zichzelven in vrijheid te Hellen : dit binnen „ drie maanden gefchiedende , zouden de Gewesten ,, tot eenen vrijen Staat veréénigd worden , en den „ Roomsch - Catholijken Godsdienst oefenen , op ge„• lijken voet als tegenwoordig gefchiedde. De Ko„ Ding en de Staaten zouden de Gewesten, Steden, „ Vorsten en Heeren , die hun toevielen , terltond „ in hunne befcherming en Verbond aanneemen. ,, En , naardemaal deeze Gewesten zich niet tegen „ de Spanjaards zouden kunnen befchermen , zou,, den alle Plaatzen langs de Vlaamfche Kust , tot

Blankenburg ingelloten , en twee mijlen land„ waards in, aan den Koning blijven , nevens de „ Steden Diedenhoven, Namen en Oostende. Daar-

entegen zouden de Staaten hebben Damme, „ Hulst, met het Land van IFaas, Breda , Gelder

„ en Stevenswaard. Maar , in gevalle de

„ Spaanfche Nederlanden niets begeerden toetebren„ gen , tot bekoming hunner vrijheid , zouden de

„ Ko-

Sluiten