Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 GESCHIEDENIS

Frederik Heisdrjk.

Onderfcheidegevoelens over dit Verbond.

lijke wijze, als van wegen den Koning van Groot-'

,, Brittanje gefchiedde. Indien de Koning van

„ Frankrijk ter Zee werd aangetast, beloofden de }i Staaten , bij een geheim punt, hem, met eene

„ magtige Vloot, bijteltaan. Ook zou men,

9, volgens een ander geheim punt , élkanderen hel„ pen, wanneer de eene of de andere Mogenheidde ,, Vlooten, tot befcherming der Zeevaart uitgerust, ,, vijandlijk bejegende. Zelfs zou men zulk eene „ Mogenheid den Oorlog verklaaren ; doch niet „ dan met algemeen goedvinden." Klaarblijklijk bedoelde men in deeze twee laatfte geheime punten den Koning van Groot-Brhtanje , die zeker geen iinaak zou vinden in de gemaakte verdteling , en bij wien de Spaanfchen, zints eenigen tijd, zeer veelinvloeds hadden. Nogthans zóu men , volgens één der punten van het Verdrag, dien Vorst verzoeken, in dit Verbond te treeden, of ten minden onzijdig te blijven (*).

Niet even zeer behaagde dit Verdrag aan alle de Leden van het Bondgenootfchap. Veelen konden zich niet verbeelden, dat Frankrijk in goeden ernst ten oogmerke hadt , hetzelve te volbrengen. Gelderland , zich den laatften inval in de Veluwe herin, nerende, vreesde al het geweld van 's Keizers Legermagt te zullen moeten verduuren : en baarde de Vrije vergunning van den Roomsch- Catholijken Godsdienst in de overheerde Spaanfche Nederlanden niet

wei.

(•) Aitzema, II. D. bl. 198.

Sluiten