Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. tg

met verlies van vee) Volks aan gelbeuvelden, en nog meer aan gevangenen. Deeze zegepraal gaf den Overwinnaaren veel moeds. Terllond naa het ontvangen dier heuchlijke tijding brak Frederik. Hendrik. op van Nieuwmegen, de verzamelplaats van der Staaten Leger, en toog , in vijf dagen, tot Meerfen, een half uur van Maastricht. De beide Maarlchalken van Frankrijk kwamen hem begroeten. Zij hadden last, om hem het Opperbevel optedragen, bekleed met den tytel van Luitenant - Generaal des Konings, zonder egter gehouden te zijn den Koning te zvveeren (*). De Heer de Pontis verzekert , in de Memorien , welken zijn naam dragen , dat de Prins zijne fpijt, van geen deel gehad te hebben aan de behaalde overwinning , niet kon verbergen. „ Hadden," dus liet Frederik Hendrik zich tegen hem hooren, „ de Franfchen ons verwagt, het 3, zou hun niet gerouwd hebben : ten minden zij „ zouden gezien hebben, dat de Hollanders goede „ Soldaaten zijn.'\

De veréénigde Legers der Bondgenooten maakten eene Krijgsmagt uit van tweeëndertigduizend Voetknegten en negenduizend Ruiters. Onder het bevel der bekwaamde Legerhoofden fcheen dezelve de Spaanfche Nederlanden, met fchrik vervuld wegens de nederlaage, die den Krijgstocht ont floot, te zullen wegneemen. Het eerde werk was het Spaanfche

Leger

(*) V Leeven van den Cardinaal de Richelieu, II. D. bl. 195. Aitzema, II. D, bl. 206, 231, 233, F 5

Frederik Hendrik:

Vermeesteringenen hertocht der beide Legers.

Sluiten