Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Frederik Hbksrik.

Leger optezoeken, om flag te leveren; doch de Cardinaal Infant, die 't zelve aanvoerde , zich daar toe te zwak bevindende , bragt het agter Leuven, verfterking gezonden hebbende na de Plaatzen , meest voor den vijandlijken aanval blootgetteld. Het veréénigd Leger bemagtigde eenige kleine Plaatzen , en floeg het beleg voor Tienen. Deeze Siad , fchoon geenzins gefchikt om zulk eene Legermagt tewederltaan, boodt wederiland : een roekloos bedrijf, de oorzaak van veel jammers : ze werd ftormenderhand ingenomen. Te vergeefsch waren de bevelen, om de woede der Soldaaten te beteugelen ; zij pleegden de verregaandfte wreedheden, roof en fchennis: ook werd het meerendeel der huizen in de asfche gelegd. Grootlijks fmertten deeze ongeregeldheden den Veldheeren , dewijl ze zo zeer gefchikt waren om het Volk , 't geen zij gaarne op hunne zijde gewonnen hadden, te verbitteren. De Ingezetenen der Spaanfche Nederlanden, voor hunne Goederen , Voorregten en Leeven bezorgd, bedoten, zich tot het uiterfte te verdeedigen. Van dit bef!uit gaf de Stad Leuven , door 't veréénigd Leger belegerd , blijk. De Eurgers en de Studenten, zo veele Soldaaten geworden, waren doof voor allen aanzoek tot overgave. De Belegeraars ontmoetten hier zulk een dapperen tegenweer, dat zij, de Franfche lijftogt ontbreekence, het beleg moesten llaaken. De beide Legers behaalden hier niets dan de weinig beduidende eere, dat zij, met een groot deel der Ruitertje, zich voor de Poorten va:i Brusfel vertoond, en de Burgers dier

Stad.

Sluiten