Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frederik Hendrik.

Elendigc itaat des Franfchen Legas.

\ J

52 GESCHIEDENIS

Infant in met deezen Veldtocht. Allen bewonder» den zijn Krijgsbeleid : als een andere Fabius, wist hij de Veldllagen te vermijden , wier verlies het verlies der Spaanfche Nederlanden naa zich gefleept zou hebben. Hij bereikte zijn oogmerk, om den Vijand den toevoer te beletten. Door dit voorzigtig beleid noodzaakte hij hun Leger tot den hertocht , en vernielde het ten deele. Van het verworven voordeel zich bedienende, deedt hij hen , die gekomen waren , om zijne Landen als een buit te deelen , voor hunne eigene bekommerd zijn.

Naa het doorltaan van de uiterfle jammeren , betrokken de Legers der Bondgenooten de Winterlegerplaatzen. De Franfchen hadden die in de Veluwe; doch hun getal was zeer gedund door gebrek , en daar uit ontMaane ziekten. Het elendig overfchot kreeg last zich te Rotterdam intefcheepen, waar zij, langen tijd na goeden wind wagtende, nog meer lee3en, en veelen aan eene befmetlijke ziekre Itierven.

De Pest , die , naa het jaar MDCXXV , hier

te Lande niet gewoed hadt, openbaarde zich, in den laare MDCXXXV, in verfcheide Steden, zo dat 'er In Amflerdam achttienduizend édnhondcrd en zevenmzeventig Menfclien ftierven, en in't naastvolgenle jaar werden 'er meer dan zeventienduizend weggerukt. De Gasthuizen waren volFianfche Soldaa:en. Verfcheide Edellieden vonden zich in de harde ïoodzaaklijkheid , om alles , wat zij hadden , te rerkoopen, en zelfs gebedeld brood te eeten. De [rijgs-overften ontvingen geen Geld, om het Volk

Sluiten