Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. £3

te betaalen , 't welk , door aanhoudende ziekte gedrukt, meer dan gewoonen onderftand noodig hadt. De milddaadige Hollanders bleeven niet in gebreke , om , naar vermogen , de milde hand uitteltrekken. En gaven de Staaten van Holland ettelijke Steden, waar veel zieke Franfche Soldaaten lagen , verlof, om de onkosten , tot derzelver onderhoud vereischt, te vinden bij de Algemeene Staaten, wanneer ze door 's Konings Gemagtigden niet voldaan wierden. Boven Brood kreegen zij, op andere plaatzen , daags, eenig Geld, 't welk voor een leeneri , waar op geen wedergeeven te wagten was, gehouden werd. —— Niettegenstaande alle deeze voorzorgen , was het Franfche Leger, 't welk omtrent zestienduizend Knegten en vierduizend Paarden fterk geweest was , tot op zesduizend Knegten en tusfchen de twee- en drieduizend Paarden gefmolten, toen het deeze Gewesten verliet, en na Normandye overhak , om uitterusten (*).

Met dit Leger vefdweenen alle de grootfchë vooruitzigten, van deezen Veldtocht gevormd. De Franfchen , mismoedig over zulk een tegcnllng, weeten denzelven aan den Prins van Oranje. In de vervoering van drift klommen zij niet op toe den uorfprong des kwaads. Zij befchuldigden Frïdbrik Hemirik, dat hij de fchoontte gelegenheden hadt laatcn voorbij-

-pen

(*) Aitzema , II. D. bl. 304.317. Hoons Brieven, bl. 364. Refol. Holl. 1635. W. 150. Mem. de Fred, Jienry, p. 194. 107.

FrederK Hendrik.

Oorzaaken van de onhei* len deezes Veldccchts.

Sluiten