Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN. 95

ken, 't geen nogthans gefchiedde (*). De waare oorzaak van den rampfpoed des Franfchen Legers hebbe men te zoeken in 't gebrekkig bezorgen van 't noodig onderhoud en 't verzuim der betaalinge ; in Wintermaand des jaars MDCXXXV. hadden de nieuwe Franfche troepen , door een genomen , in vijf

maanden geen geld gekreegeu (f). Desgelijks

was het een groote misdag des Cardinaals, dat hij over het Leger twee Veldheeren gedeld hadt. Deeze verdeeling der Opperkrijgsmagt verwekte onéénigheid en misverdand , nog vermeerderd door de verééniging der Franfche en Staatfche Krijgsbenden. De drie Veldoverdens verfpilden met twisten een tijd, waar in eendragt , moedig beduit, en fchielijk volvoeren gewigtige voordeelen behaald , en't Krijgsvolk van al het noodige voorzien zou hebben. Frederik Hendrik. , dikwijls genoodzaakt van zijne ontwerpen aftezien, en zich te fchikken naar de plans der Franfche Maarfchalken , onderdeunde ze niet altoos na die ftiptheid en wakkerheid , welke men wagten zou van een Veldheer, in de Kunst desOorlögs volleerd , en aangebeden van zijn Krijgsvolk, 't Is ook waarfchijnlijk, dat het traaglijk te veid komen der Staatfche Benden niet weinig toebragt, om den Veldtocht te doen mislukken. Waren de Legers eerder veréénigd geweest , gelijk , volgens af-

fpraak,

(*) Mem. de Fred. Henry, p. 174.182. Aitzema, II. D. bl. 274-276.

Ci) Refol. Heil. 1635. bl. 314. aió. si?.

"rederik

riENDUlK,

Sluiten