Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$8

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik

i

I

I

J 1 <

4

1

langen tijd de Nederlanden tot een tooneel van bloed en verwoesting maakten 3 zou uitgeroeid hebben, dewijl de Staatkunde de belangen der Menschlijkheid even min a's de eifchen der Regtvaardigheid Jaargelden; Ik bepaal mij tot dit eenig vraagfluk: Zou die vcrdeeling , flaatkuudig befchouwd , en Frankrijk en den Nederlanden voordeelig geweest zijn ? Ten opzigte van Frankrijk is het voordeel blijkbaar, en niets Itrookt beter met het ftelzel van zich uittebreiden, aan Monarchijen eigen. —- Wat de Ferêénigde Gewesten betreft, zou het 'er op aankomen, om te onderzoeken , of het gevaar van zo ontzaglijke Nabunren te hebben, als de Franfchen, niet genoegzaam werd opgewoogen door het geen zij, volgens Üe ver leeling , verkreegen ? Zou deeze aanwas yan Landfchappen , door derzelver ligging , en de kerkte der Plaatzen, van meer aanhelangs , dan die Frankrijk ten deele vielen, hun niet in (laat geleld rebben , om een ftautzugtig Nabuur in bedwang te louden ? Zien wij niet, dat verfcheide andere veel deinder Gemeenebesten , zints eeuwen, in de naHiurfchap van Frankrijk be'-aan ? Men zal mischien zeggen, dar dee?e Gemeenebesten aar. anderen /erbonden zijn. Maar wie weet niet, datdeverbinenisvri , aangegaan in zulk flag v.m Verbonden liet fterker zijn dan de beweegredenen van algemeen >elang en 't algemeen evenwigt, die onophbudlijlil >p de Volken van Europa werken, en zo dikwijls le vijandlijkfte Mogenheden veréénigen ? Zou nu ;et voordeel van dit algemeen belang , gevoegd bij

de'

Sluiten