Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOa GESCHIEDENIS

Frp.df.rïk Hékdrik.

Men zal misfchien vraagen , of de Spaanfche Ne' derianden, met de Ferêénigde Gewesten veréénigd, zouden gedeeld hebben in de voordeden des Handels , die de ZeeVaard en de buitenlandfche Vastigheden aanbragten ? Het blijkt niet , dat zulks toen het oogmerk der Algemeene Staaten ware. De zelfzoekende geest des Handels zou zeker veele hinderpaaIen in den weg gelegd hebben , om dit te voorkomen ; doch ongevoelig was dit ingekroopen , ten einde meer en meer Ingezetenen in 't algemeene Vaderland te lokken. Zij zouden 'er zich eenigzins toe verpligt gevonden hebben, om tegendand te bieden aan den tro s der Engelfchen, die, naa het ontworftelen der burgerlijke onlusten, op zee den meester fpeelden. E» was deeze groote verbintenis, door dezelfde voordeden aan dezelfde belangen gehégt, te beter in Haat geweest , om de magt der Engelfchen wederftand te bieden. Dus zou die verdeeling de lang luurige en verderfiijke Oorlogen , welken het Gerneenebest, naderhand , en tegen Engeland en tegen Frankrijk heeft moeten voeren , hebben kunnen voorkomen. Althans hadt die verdeeling de belangen dier drie Volken veranderd; 'er zouden ge^ne ' heillooze Oorlogen uit voortgefprooten zijn, dan die zij nu moesten voeren.

Naa dit alles hel ik over, om te vermoeden , dat, in den grond der zaake, de vrees , d:;t de magt des Stadhouders, bij de uitbreiding des Lands, ie g oot zou worden ; als mede, dat oe Koophandel tot de Spaanfche Nederlanden, waar hij vuorneen. den zetel

ge-

Sluiten