Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN, rot

gevestigd hadt, zou wederkeeren, veel meer dan het ingebeeld gevaar , om de Franfchen tot Nabuuren te hebben, Holland bewoog , om het ontwerp der verdeeling met wederzin aantezien , en 't zelve koel te behandelen. Maar de dieper landwaards in gelegene Gewesten hadden recht daar tegen over ge; Helde belangen. Zij konden niet nalaaten om de Landuitbreidingen te begunstigen , die flrekten otr ze van hachlijk gelegene Grenslanden eene voordee lige ligging in 't hart des Lands te bezorgen. Hier otn werd in de Algemeene Staaten , waar de meer derheid, en niet het vermogen, der Gewesten geldt het plan der verdeelinge begunstigd. Doch , da: Holland , 't welk het grootfte gedeelte der Oorlog: kosten moest opbrengen , dit plan niet kragtdaad ondertteunde , konden zij het niet uitvoeren met d éénltemmigheid en klem., welken aan Krijgsonde neemingen den besten kans van welgelukken bijzette De onlusten , in verfcheide Gewesten omflaai wegens het opbrengen der algemeene belastingen (een oud en opborrelend kwaad) bragten niet m dan de onderfcheidene belangen toe tot de inwenc ge verdeeldheden van den Staat. Zeeland , Geldt land , Overijl fel , Groningen en de Ommeland klaagden fteeds, dat het aandeel, 't welk zij in algemeene lasten droegen, te hoog was. Doch. Friesland liep het tot een fehroomlijk uiterlle , veroorzaakte groote beweegenisfen. Reeds in d jaare MDXXVi, ontving de Stadhouder diens Lai Cchaps magt, om de Algemeene Staaten de geme< G J

Frederik Heödr-k.

»

r

g e cï.

i, Onlusten, in Friesland.

UI

li. r-

m ie in en eu id:ne .

Sluiten