Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

GESCHIEDENIS

Frederik Hsivdrik.

1 c (

I f

r S ti 1 z \

O

d P

lasten bij panding , en door middel van Krijgsvolk, te doen betaalen. 't Grauw te Leeuwaarden verwekte een opifan.i, bragt de Vergadering desLanddags, daar ter Stede gehouden, in veiwardi g, dreigde de naaste Adelijke iluizin te plunderen, tn dwongdeu Stadhouder de Bezetrng der Stad te ontwapenen. Deeze geest van puiterije Boeg over tot de andere Steden en veele Dorpen. Die oproerige bedrijven bepaalden zich, tot den jaare MDCXXXlV, tot de plundering der Huizen van eenige Oi trangeren; naar, de Oorlogslasten ei» de invordering derGemeeïe Middelen toen verzwaard hebbende, Mondt bet Vo\k met nieuwe woede op, en viel niet adeen aan >p de Huizen der Pagteren , maar ook op eenigen ran de Leden der Regeeringe. De Algemeene Staaen zonden een goed aantal Krijgsknegienderwaards, <m met geweld het oproer te dempen. De Stadhouder tragtte, door bemiddeling, die onlusten te ftil:n; maar yèrfcbeide Grietmannen, die dezelvenopioökten, zogten diens magt te verminderen, en beoemden tot Vclmagten ten Landsdage Lieden, den tadhoudef ongezind. Men Mondt aan de Steden >e de bedelling hunner eigene Wethouderen , zo at noch de Stadhouder, noch het Hof daar ineenig ;ggcn hadt. Deeze veel gewaagde Map tot eene olksregeeriog , en het beftendig weigeren van het obrengen der algemeene Middelen , mishaagde aan i afgezette Leden der Regeeringe, aan de Algem.ee; Staaten, aai; den Stadhouder, en ook aan den ;ins van Oranje, 't Werd uocdig gekeurd, een

Raad

Sluiten