Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 103

Raad van Staate na Fiiesland te zenden , om deRegeering en den (laat der Geldmiddelen* op een beteren voei te brengen. Men hadt zorg gedraagen, om de Friefche Steden lïerk met Krijgsvolk te bezetten. Dit maakte het werk voor den Raad van Staate gemaklljk. Met den aanvang des jaars MDCXXXVll. we den de afgezette Wethouders weder aangefteld. Op de meeste Plaatzen rechtte men eene geduurige Vroe-ti'chap op, uit welke, 's jaarlijks, bij lotinge, vijf Kiezers zouden gemaakt worden, die een dubbel getal zouden benoemen, waar uit de Stadhouder de jaarlijkfché Wethouderfchap zou kiezen. In deezervoege ftr.kten die onlusten, in 't einde, om het gezag des Stadhouders te vermeerderen» hem een liegt bezorgende, 't welk hij te vooren met het Hof deelde. Zeer gezagvoerend en dwingend handelden ra dit geval de Algemeene Staaten. Doch kan men uit één btitengewoon geval een gevolg trekken,om daar uit de magt der ALemeeue Staaten over de bijzonderen optemaaken ? Dit zou waarlijk het zelfde zijna als of men het misbruik van magt wilde Hellen tot een beginzel, dat willekeurige Regeering een wettig Landbelluur is (*).

Naa den dood van Oj.denbakneveld was het Raadpenfionarisfchap van Holland , die aanzienlijke en gewig;ige post, in verfcheide handen overgegaan.

Toen

(*) Aitzema, I. D. bl. 777. 847. 848. II. D, bl. 14r. H3. '59- i3a' J98« VP- 282. 38a. 387- 43*6.437-408»

G 4

FRBDBRtK

Hkindkie.

Sluiten