Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dsr NEDERLANDEN. 105

Partij van Oldenbarneveld hadt overgeërfd. Zijne bekwaamheden maakten, dat hij in veele groote Onderhandelingen gebruikt wierd. Langen tijd was hij aan den Prins van Oranje verknogt; doch hetfchijnt, dat he: verlies des Raadpcnfionarisfchaps , 't welk hem, met overleg van Frederik. Hendrik, als ontnomen was . hem tot de andere Partij deedt overgaan. Wij zullen in 't vervolg zien , hoe hij met de Stad Amflerdam tegen den Prins van Oranje en Frankrijk aan werkte (*).

Eer wij dit 1 ijdperk befluiten, ftaat ons nog met een woord te melden , dat de Staaten van Utrecht, in Sprokkelmaand des jaars MDCXXXVI, befloten > de Doorlugtige School, zeer onlangs , op het voetfpoor van Amflerdam , opgerigt , tot eene Hoogefchool te verheffen. Dus kreeg die Stad , zo men wil, reeds door Paus Adriaan den VI. tot eene Academie - Stad beftemd, en waar men, zints den jaare MCCCCLXX, meer dan eene eeuw vóór het oprigten der Leydfche Hoogefchoole, dit duk ernstig ir berasd genomen , en het weder in 't jaar MDLXXX, hervat hadt, die lang uitgedelde eere , en dak ds Hollar.dfche Hoogeflchool menigwerf na de kroone Groote Mannen in alle takken der Weetenfchappei hebben 'er gebloeid, en Kweeklingen, hunner waar

dig

(*) Refol. Heil. 1639. bl, iïo. 1631. bl. 63. en i6s( bl. 53. 54. 57- «o. 123. 128. I35.I73-178- Aitzema II. D. bl. 318.319.911. Leeven van de Groot, li. D.b Wagenaar Amfl. XI. D. bl. 244.

G 5

Fredekk Hendrik»

De oprigring der Utrechtjche Hmgefchool.

[

Sluiten